Podmínky poskytování služby

Milý hráči,

tyto podmínky poskytování služby („ Podmínky “) stanovují podmínky, za kterých Ti Soul Story Gaming nabízí přístup k použití a užívání našich her, modifikací, aplikací, webových stránek a dalších služeb („ Služby SSG “). Soul Story Gaming je česká herní značka. Když říkáme „ Soul Story Gaming “, máme na mysli značku, provozovanou podnikající fyzickou osobou Janem Krasickým, sídlem Podlesí II 5609, Zlín. Tyto Podmínky představují dohodu mezi Tebou a touto entitou.

Přečti si prosím tyto Podmínky pečlivě a věnuj zvýšenou pozornost především těmto bodům:

 • Virtuální obsah . Pokud kliknutím koupíš, zasloužíš si nebo dostaneš Virtuální obsah, získáváš tím pouze licenci k přístupu k Virtuálnímu obsahu. Ke zpřístupněnému Virtuálnímu obsahu nenabýváš vlastnictví a nelze ho tedy převést na někoho jiného. Virtuální obsah nemá peněžní hodnotu, je specifický pro danou hru a nelze ho směnit za žádné „skutečné“ peníze.

 • Zásady vrácení peněz Pokud získáš okamžitý přístup k nebo si stáhneš tvůj digitální obsah, pozbýváš právo si nákup rozmyslet , zrušit objednávku a/nebo vrátit peníze. Digitální obsah je zpřístupněn automaticky a jeho zakoupením předem souhlasíte s okamžitým zpřístupněním.

 • Uživatelská pravidla . Souhlasíš s dodržováním našich Uživatelských pravidel. Těmito pravidly se řídí jak jednání ve hře, tak některá jednání při užívání Služeb SSG mimo hru.

1. TVŮJ ÚČET

1.1. Jsem způsobilý k založení účtu a využívání Služeb SSG? (Musíš být buď dospělý, nebo mít povolení od rodičů či jiného zákonného zástupce.)

K založení účtu a využívání Služeb SSG musíš: (i) být zletilou osobou; (ii) být svéprávnou nezletilou osobou; nebo (iii) mít platný souhlas rodiče nebo jiného zákonného zástupce s tím, že budeš vázán těmito Podmínkami. Pokud nejsi dospělá osoba nebo svéprávná nezletilá osoba, nebo pokud tomuto článku nerozumíš, obrať se na své rodiče nebo jiného zákonného zástupce a požádej je o pomoc. Pokud jste rodič nebo jiný zákonný zástupce nezletilé osoby, která si u nás zakládá účet, vy a nezletilá osoba přijímáte tyto Podmínky a souhlasíte s tím, že jimi budete vázáni. Dále odpovídáte za veškeré užívání účtu a za dodržování těchto Podmínek nezletilým, a to včetně všech nákupů provedených prostřednictvím účtu. Je zakázáno zakládat či používat účet nebo využívat jakoukoliv ze Služeb SSG jménem jiné osoby nebo právnické osoby či k obchodním účelům.

1.2. Mohu svůj účet nebo přihlašovací údaje sdílet nebo prodat? (Ne.)

V případě, že si u nás založíš účet, požádáme Tě o zadání unikátního přihlašovacího jména a hesla (společně jako „ Přihlašovací údaje “). Souhlasíš s tím, že:

 • Svůj účet ani své Přihlašovací údaje nesmíš s nikým sdílet.

 • Nemůžeš prodat, převést nebo umožnit jiné osobě přístup k Tvému účtu či Přihlašovacím údajům, ani jí to nabízet.

 • Přihlašovací údaje nikomu nesděluj.

Pokud se dozvíš o jakémkoliv narušení bezpečnosti, včetně neoprávněném přístupu k účtu, ztráty, krádeže či neoprávněného užití či odhalení Tvých Přihlašovacích údajů nebo platebních údajů, neprodleně nás o tom informuj, abychom mohli učinit vhodná opatření. V případě, že s někým budeš sdílet své Přihlašovací údaje nebo jinak porušíš povinnost zabezpečit své Přihlašovací údaje, odpovídáš za veškeré ztráty (včetně ztráty nebo využití Virtuální obsahu) na Tvém účtu.

2. ZRUŠENÍ ÚČTU

2.1. Jak může být můj účet pozastaven nebo zrušen?

2.1.1. Ty. Pro zrušení či pozastavení účtu nás kdykoliv kontaktuj na info@soulstory.cz.

2.1.2. My. Tvůj účet může být bez upozornění zrušen či pozastaven, pokud máme důvodně za to, že:

 1. jsi porušil(a) jakoukoliv část těchto Podmínek (včetně Uživatelských pravidel);

 2. je to v nejlepším zájmu naší komunity nebo Služeb SSG, nebo je to nutné k zachování práv třetí strany;

 3. jsi neuhradil(a) poplatky, které nám dlužíš (s výjimkou případů naší hrubé nedbalosti nebo úmyslného zavinění), nebo pokud někomu musíme vrátit peníze za neoprávněnou platbu provedenou z Tvého účtu;

 4. nebo jsi (či pokud máme důvodné podezření, že jsi tak učinil(a)) neoprávněně použil(a) platební údaje někoho jiného.

K těmto závěrům můžeme dojít pomocí automatizovaných systémů a nástrojů strojového učení nebo pomocí jiných metod, které uznáme za vhodné. Pokud se domníváš, že jsme učinili chybu, kontaktuj nás se všemi podrobnostmi a my Tvůj případ přezkoumáme. Tvůj účet může po dobu přezkoumání zůstat pozastaven.

2.2. Bude Soul Story Gaming udržovat můj účet aktivní, i když ho přestanu používat? (Pokud svůj účet opustíš na velmi dlouhou dobu, jsme oprávnění mu omezit přístup k serveru s nutností opakování vstupního pohovoru.)

Pokud svůj účet dlouhodobě nepoužíváš, vyhrazujeme si právo přijmout proti Tvému účtu opatření, a to včetně jeho odebrání přístupu k serveru a nutnosti opakovat vstupní pohovor. V případě úmyslu přijmout opatření proti Tvému účtu na základě dlouhodobé neaktivity, Tě o tom nejdříve informujeme (např. na Discordu uvedeném u tvé registrace) a umožníme Ti se takovým opatřením vyhnout.

2.3. Co se stane v případě, že Soul Story Gaming mému účtu omezí přístup? (Už si nezahraješ a ztratíš přístup ke všem nákupům včetně Herní měny a Virtuálního zboží, dokud si nezopakuješ pohovor.)

V případě pozastavení Tvého účtu ztrácíš přístup k serveru. Týká se to také všech souvisejících dat a Virtuálního obsahu (včetně Herní měny) (ale neomezuje nebo neovlivňuje práva podle právních předpisů o ochraně osobních údajů nebo na ochranu spotřebitele). V případě zrušení Tvého účtu z oprávněných důvodů (např. pro porušení těchto Podmínek):

 • nemáš nárok na náhradu a neneseme vůči Tobě žádnou odpovědnost; a

 • také si vyhrazujeme právo Ti zrušit další účty, které případně založíš a přístup k dalším Službám SSG (též bez náhrady a jakékoliv naší odpovědnosti).

Rozumíš a souhlasíš s tím, že užívání Služeb SSG je spojeno s rizikem zrušení či pozastavení Tvého účtu v souladu s těmito Podmínkami a že při užívání Služeb SSG jsi si tohoto rizika vědom(a) a dle toho náležitě jednáš.

3. OMEZENÁ LICENCE

3.1. Jak mohu se Službami SSG nakládat? (Služby SSG můžeš užívat pro své vlastní, osobní a neobchodní účely.)

Udělujeme Ti omezenou, nevýhradní, nepřevoditelnou a odvolatelnou licenci k užívání Služeb SSG (a veškerého Virtuálního obsahu) pouze pro Tvé osobní, neobchodní a zábavní účely, přičemž tato je výslovně podmíněna dodržováním těchto Podmínek. V případě zrušení Tvého účtu licence, kterou jsme Ti udělili k Službám SSG a Virtuálnímu obsahu, okamžitě zaniká. Není-li v podepsané písemné smlouvě uvedeno jinak, nejsi oprávněn(a) prodávat, pořizovat kopie, směňovat, půjčovat, zpětně analyzovat (reverse engineering), rozebírat, odvozovat zdrojový kód, překládat, pronajímat, zastavit, převádět, uveřejňovat, postoupit či jinak distribuovat jakékoliv ze Služeb SSG či jiných předmětů duševního vlastnictví Soul Story Gaming, včetně počítačových kódů nebo Virtuálního obsahu.

3.2. Jak mohu s duševním vlastnictvím Soul Story Gaming nakládat? (K našemu duševnímu vlastnictví si vyhrazujeme veškerá práva, ale povolujeme jeho určité osobní a neobchodní užití, např. fanouškovskou tvorbu.)

My (a naši poskytovatelé licence) vlastníme a vyhrazujeme si všechna práva, tituly a zájmy vztahující se k Službám SSG a veškerým datům a obsahu zveřejněným, generovaným či jinak poskytovaným v nebo prostřednictvím Služeb SSG, včetně uživatelských účtů, počítačového kódu, titulů, předmětů, vozidel, postav, jmen postav, záznamů chatů, herních nahrávek a vysílání, umístění, názvů umístění, příběhů, rozhovorů, sloganů, uměleckých děl, grafiky, konstrukčních a pozemních designů, animací, zvuků, hudebních skladeb a nahrávek, virtuálního zboží, herní měny, audiovizuálních efektů, vyobrazení postav, metod fungování a hratelnosti hry (společně „ Herní obsah “). Pro vyloučení pochybností Herní obsah zahrnuje také Virtuální obsah. Na základě Herního obsahu či Služeb SSG nejsi oprávněn vytvořit žádné autorské dílo s výjimkou případů, kdy to výslovně povolíme.

Dále souhlasíš s tím, že pokud Ti neudělíme licenci v námi podepsané písemné smlouvě, nejsi oprávněn(a) použít žádné naše ochranné známky, obchodní firmy, loga, doménová jména, slogany či vizuální podoby. Jakékoliv rozmnožování, distribuce či změna Služeb SSG či užití Služeb SSG, které není v souladu s těmito Podmínkami, je výslovně zakázáno a může vést k vážným občanskoprávním a/nebo trestněprávním postihům.

Využití herních služeb vyžaduje kopii nezávslých herních produktů třetích stran (Grand Theft Auto® V™ pro PC, publikováno Take-Two Interactive, nebo Steam® verzi, Rockstar Warehouse™ digitální verzi, nebo fyzickou DVD kopii, The Rockstar Games® Social Club™ aplikaci, aplikaci FiveM, publikováno CitizenFX Collective).

Soul Story Gaming nemá nic společného s Rockstar North, Take-Two Interactive nebo jinými držiteli práv značek. Všechny registrované značky patří jejich oprávněným majitelům.

4. VIRTUÁLNÍ ZBOŽÍ, HERNÍ MĚNA A NÁKUPY

4.1. Co je Virtuální obsah? (Virtuální obsah zahrnuje věci jako herní měnu a virtuální zboží, jako například vozidla, domy, oblečení, atd.)

Při využívání Služeb SSG Ti můžeme poskytnout příležitost k získání omezené licence k přístupu k virtuálnímu zboží, jako například k vozidlům, domům, oblečení atd. („ Virtuální zboží “) a herní měna („ Herní měna “), spojená s Tvým účtem (společně jako „ Virtuální obsah “).

Herní měnu lze použít jen pro konkrétní server, pro kterou byla zakoupena, ledaže je v okamžiku koupě uvedeno jinak.

4.2. Jak získám „licenci“ k přístupu k Virtuálnímu obsahu? (Kup ji, zasluž si ji, nebo ji dostaň.)

Můžeme Ti poskytnout různé možnosti k získání omezené licence k přístupu k Herní měně nebo Virtuálnímu obsahu, včetně:

 1. jejího zakoupení (např. prostřednictvím platební karty);

 2. jejího zasloužení si (např. dokončením herních misí nebo úkolů);

 3. jejího získání (např. od jiného hráče darem).

4.3. „Vlastním“ Virtuální obsah, který odemknu? (Ne. To, co odemkneš, není virtuálním zbožím jako takovým, nýbrž nepřenosným omezeným právem přístupu k němu.)

Nejsi vlastníkem a ani nemáš žádný majetkový podíl na žádném Virtuálním zboží, které odemkneš, bez ohledu na to, jak jsi k němu získal(a) přístup. Virtuální obsah nemá žádnou peněžní hodnotu. Virtuální obsah nelze převést (ledaže tuto funkcionalitu povolíme ve Službách SSG) ani ho směnit za žádný druh „skutečných“ peněz. Vrácení peněz za zakoupení licence k přístupu k Virtuálnímu obsahu není možné, kromě situací, kdy to výslovně povolujeme.

4.4. Ještě jednou: Já tento svůj Virtuální obsah nevlastním ? („Ne!“ zařvali všichni právníci.)

Virtuálním obsahem Ti ve skutečnosti poskytujeme osobní, nevýhradní, nepřenosnou, nepodlicencovatelnou, odvolatelnou, omezenou licenci k užívání Virtuálního obsahu pouze ve spojitosti s užíváním příslušných Služeb SSG.

Bez ohledu na ustanovení těchto Podmínek, která stanovují jinak, bereš na vědomí a souhlasíš s tím, že nemáš žádný vlastnický podíl či jinou majetkovou účast na Tvém účtu a že všechna práva k Tvému účtu jsou a vždy budou náležet a vznikat ve prospěch Soul Story Gaming. Dále bereš na vědomí a souhlasíš s tím, že nemáš žádný titul, vlastnictví či jinou majetkovou účast ve Virtuálním obsahu, bez ohledu na jakékoliv nabídnuté či zaplacené protiplnění. Dále Soul Story Gaming žádným způsobem, s výjimkou případů úmyslného zavinění nebo hrubé nedbalosti nebo do rozsahu, do kterého tyto Podmínky stanovují jinak, neodpovídá za zničení, vymazání, pozměnění, vady, hackování či kteroukoliv jinou škodu nebo ztrátu jakéhokoliv druhu způsobenou na Virtuálním obsahu až do vypršení platnosti či zrušení Tvého účtu nebo našich odůvodněných změn Služeb SSG.

4.5. Bude můj Virtuální obsah vždy dostupný? (Nutně nemusí.)

V rámci snahy neustále zdokonalovat Služby SSG, vyvíjet naše hry a udržovat Služby SSG bezpečné, zábavné a zabezpečené, jsme oprávněni smazat, změnit, přemístit, přebalit, změnit cenu či převést veškerý Herní obsah, včetně Virtuálního obsahu, jako celek nebo jen část, s předchozím oznámením nebo bez něj a s vyloučením jakékoliv odpovědnosti vůči Tobě. Tvé Virtuální zboží se například může (a pravděpodobně bude) v průběhu času vyvíjet za účelem zdokonalení Služeb SSG nebo z regulatorních či právních důvodů. Pokud se rozhodneme ukončit určité Virtuální zboží, které jsi nedávno koupil(a), poskytneme Ti náhradu. Tvou Herní měnu nesmažeme bez oznámení (například prostřednictvím příspěvku na naší webové stránce, v aplikaci nebo na serveru), za předpokladu, že Tvůj účet není zrušen z oprávněného důvodu nebo Tebou. Čas od času můžeme změnit kupní sílu Herní měny (například můžeme zvýšit množství Herní měny potřebné k nákupu Virtuálního zboží, například vozidel). Podobná opatření provádíme postupně, ale informujeme Tě (například prostřednictvím příspěvků na naší webové stránce, v aplikaci nebo ve hře), pokud by tyto změny měly významným negativním způsobem ovlivnit Tvoji Herní měnu. Neposkytujeme ani negarantujeme a výslovně odmítáme jakékoliv hodnoty, peníze a jiné atributy přisuzované jakýmkoliv údajům obsažených na serverech, které provozujeme či kontrolujeme, včetně jakéhokoliv Herního obsahu nebo Virtuálního obsahu připisovaného na Tvůj účet. Pokud povolíme prodej nebo převod Tvého práva přístupu k určitému Hernímu obsahu nebo Virtuálnímu obsahu, může tak být učiněno výhradně prostřednictvím služeb, které poskytujeme nebo schvalujeme.

5. POPLATKY A DANĚ

5.1. Jsou všechny Služby SSG zdarma? (Ne.)

V souvislosti s některými aspekty Služeb SSG po Tobě můžeme požadovat zaplacení poplatku a Ty souhlasíš s tím, že nám nebo našemu zprostředkovateli plateb sdělíš přesné a úplné platební údaje. Dále souhlasíš s tím, že uhradíš veškeré poplatky a příslušné daně vzniklé na Tvém účtu. Cenu jakékoliv části Služeb SSG můžeme kdykoliv upravit. To může ovlivnit kupní sílu Herní měny, ačkoliv podobné kroky standardně provádíme postupně. Veškeré poplatky jsou splatné v souladu s platebními podmínkami platnými v době splatnosti. Čas od času jsme oprávněni naše poplatky a metody účtování změnit, upravit či doplnit, přičemž takové změny se stávají účinnými okamžitě po uveřejnění v těchto Podmínkách nebo kdekoliv na webových stránkách, v aplikaci nebo v našich hrách. S výjimkou případů naší hrubé nedbalosti nebo úmyslného zavinění, v případě nezaplacení poplatků, které nám dlužíš, nebo v případě povinnosti vrácení peněz kvůli neoprávněné platbě provedené z Tvého účtu, jsme oprávněni Tvůj účet pozastavit nebo zrušit.

V souladu s platnými právními předpisy jsou veškeré příslušné poplatky za zpoplatněné služby (včetně Herní měny) splatné předem a nejsou vratné jako celek ani částečně, ledaže je tak výslovně stanoveno v těchto Podmínkách. S výjimkou případů hrubé nedbalosti či úmyslného zavinění SSG nebo v rozsahu, do kterého tyto Podmínky stanovují jinak, odpovídáš za poplatky na tvém účtu, a to včetně případných neoprávněných plateb.

5.2. Jaké mám ve souvislosti s Herní měnou povinnosti? (Úhrada platných daní; ověření, že veškeré transakce s námi proběhly správně atd.)

Odpovídáš za úhradu veškerých příslušných daní vztahujících se k získání, používání nebo zpřístupnění Herní měny Herní měnu můžeme prodávat nebo vydat v balíčcích, jejichž cena se může lišit v závislosti na zakoupeném množství a místě nákupu. V případě, že to budeme považovat za nutné na základě našeho rozumného uvážení (nebo zákonného požadavku), můžeme omezit celkové množství Herní měny, které lze zakoupit v jedné hře nebo které lze v celkovém souhrnu uchovávat na Tvém účtu. Mimo to se cena a dostupnost Herní měny a Virtuálního zboží může měnit. Jsme oprávněni omezit množství Herní měny ke koupi nebo jejího použití v závislosti na území, na kterém se nacházíš, jelikož k různým územím uplatňujeme různé přístupy.

Měl(a) bys ověřit, že na Tvůj účet bylo připsáno či z něj bylo odečteno správné množství Herní měny při všech provedených transakcích. Prosíme Tě o bezodkladné oznámení v případě, že jsi přesvědčen(a) o tom, že v souvislosti s Tvým zůstatkem Herní měny došlo k chybě. Tvé tvrzení prověříme, v rámci čehož můžeš být požádán(a) o dodatečné informace za účelem ověření záležitosti.

6. ZÁSADY ZASÍLÁNÍ NEVYŽÁDANÁCH NÁPADŮ

6.1. Mohu SSG posílat návrhy na zlepšení Hry? (Prosím, neposílej je. Pokud bys tak i přesto učinil(a), nabýváme absolutní právo Tvé návrhy navždy používat.)

Vážíme si Tvé zpětné vazby ke Službám SSG, ale prosíme Tě, abys nám neposílal(a) žádné tvůrčí nápady, doporučení nebo materiály (společně jako „ Nevyžádané materiály “). Jsme oprávněni používat veškeré Nevyžádané materiály, které nám poskytneš. Účelem těchto zásad je prevence před možným nedorozuměním či spory v případech, kdy by se Služby SSG mohly podobat Nevyžádaným nápadům, které nám lidé zasílají.

K Nevyžádaným nápadům, které nám zašleš, nemáš žádná práva, ale pokud ano, jsme oprávněni použít všechny nebo jen některé Nevyžádané nápady z jakéhokoliv důvodu podle našeho uvážení, a to bez toho, abys měl nárok na jakoukoliv platbu.

Z právního hlediska to znamená, že pokud nám i navzdory výše uvedenému Nevyžádané nápady zašleš, udělíš nám tím celosvětovou, trvalou, neodvolatelnou, podlicencovatelnou, převoditelnou, postupitelnou, nevýhradní a bezplatnou licenci tvé Nevyžádané nápady užívat, rozmnožovat, distribuovat, převzít, měnit, překládat, vytvářet odvozená díla, veřejně představovat, veřejně vystavovat, digitálně představovat, zpřístupňovat veřejnosti, sdělovat veřejnosti, prodávat, nabízet k prodeji a dovážet, včetně veškerých autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství, patentů, užitných vzorů, průmyslových práv a veškerých dalších práv duševního vlastnictví a majetkových práv s tím souvisejících na jakýchkoliv nyní známých či budoucích médiích, pro jakékoliv účely, ať už obchodní nebo jiné, včetně poskytování Nevyžádaných nápadů dalším osobám, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci v Tvůj prospěch. V nezbytném rozsahu souhlasíš s tím, že se zavazuješ vyhotovit a doručit veškeré dokumenty a provést veškeré kroky nutné k zajištění toho, že práva užívat Nevyžádané nápady, jak byla specifikována výše, budou platná, účinná a vynutitelná, a že se těchto práv vzdáváš a souhlasíš s tím, že je nikdy nebudeš uplatňovat, a to v maximální možné míře podle právních předpisů tvé jurisdikce.

7. UŽIVATELSKÁ PRAVIDLA

7.1. Mohu při užívání Služeb SSG ostatní lidi zesměšňovat, provokovat, vyhrožovat jim či je obtěžovat? (Ne. Pokud to uděláš, můžeme učinit patřičné kroky, například ti udělit ban.)

Při užívání Služeb SSG je nutné dodržovat veškeré platné právo, pravidla a nařízení jurisdikce, ve které se zdržuješ. Rovněž musíš dodržovat pravidla přijatelného užívání a zásady chování, které čas od času publikujeme na našich stránkách, fóru, Discordu a na serveru a v pravidlech chování (Pravidla 2.0 ). Výčet Uživatelských pravidel zveřejněných na našich webových stránkách a na serveru, nebo uvedených v tomto článku není taxativní a vyhrazujeme si právo je kdykoliv změnit, stejně jako přijmout vhodná disciplinární opatření, včetně udělení dočasných zákazů, pozastavení a zrušení účtů, abychom ochránili integritu a ducha Služeb SSG bez ohledu na to, zda je určité chování uvedené v Uživatelských pravidlech jako nevhodné či nikoliv.

Příklady chování, které vyžadují disciplinární opatření, jsou následující::

 1. Vydávání se za jinou osobu, společnost či entitu, včetně člena týmu Soul Story Gaming nebo vystupování způsobem vyvolávajícím dojem, že komunikace je činěna vedením Soul Story Gaming;

 2. Veřejné sdílení identifikujících údajů o Tobě, zaměstnancích Soul Story Gaming nebo dalších hráčích;

 3. Obtěžování, pronásledování či vyhrožování ostatním hráčům nebo zaměstnancům Soul Story Gaming;

 4. Odstraňování, pozměňování či skrytí jakéhokoliv oznámení o autorském právu, ochranné známce, patentu nebo jiných majetkových právech Soul Story Gaming zahrnutých ve Službách SSG; Také nesmíš přenášet obsah, který porušuje práva ostatních, včetně patentů, ochranné známky, obchodního tajemství, autorského práva, práva na uveřejnění, osobnostních a jiných práv;

 5. Přenášení nebo sdělování jakéhokoliv obsahu, o kterém jsme opodstatněně přesvědčeni, že je urážlivý, včetně jazyku, který je nezákonný, škodlivý, ohrožující, sprostý, obtěžující, pomlouvačný, vulgární, obscénní, sexuálně explicitní nebo rasově, etnicky či jiným způsobem nevhodný;

 6. Přenášení nebo zapojení se do přenášení jakéhokoliv obsahu, který obsahuje virus, poškozená data, trojského koně, software pro zachytávání stisků na klávesnici, počítačového červa, časované bomby, restartovací software nebo jiné počítačové programovací rutiny, jejichž smyslem je skutečně poškodit, závažně narušit, tajně zachytit či vytěžit nebo jinak zneužít jakýkoliv systém, údaje nebo osobní údaje;

 7. Vyhýbání se, obcházení, odstraňování, deaktivace, narušování, dekódování nebo jakékoliv další obcházení jakýchkoliv technologických opatření zavedených SSG nebo třetí stranou za účelem ochrany Služeb SSG;

 8. Přispívání do chatu nevyžádanými sděleními (spamováním), ať již pro osobní či reklamní, komerční účely, narušování toku konverzace opakujícími se příspěvky;

 9. Účast na jakékoliv aktivitě, o které máme důvodně za to, že znevýhodňuje nebo by mohla znevýhodňovat kteréhokoliv z hráčů, včetně podvodů a sociálního inženýrství;

 10. Použití jakýchkoliv neautorizovaných programů třetích stran, včetně modů, hacků, cheatů, skriptů, botů, trainerů a automatizačních programů, které jakýmkoliv způsobem a z jakéhokoliv důvodu komunikují se Službami SSG, včetně veškerých neautorizovaných programů třetích stran, které zachycují, napodobují či přesměrovávají komunikaci mezi Službami SSG a veškeré neautorizované programy třetích stran, které shromažďují informace o Službách SSG čtením paměťových oblastí využívaných Službami SSG k ukládání informací;

 11. Přistupování či pokoušení se o přístup do částí Služeb SSG, které veřejnosti nejsou zpřístupněny;

 12. Nedodržování a porušovná - viz. pravidel Pravidla 2.0

 13. Hraní prostřednictvím cizího účtu.

 14. Podněcování nebo nabádání ostatních k porušování Uživatelských pravidel nebo těchto Podmínek;

 15. Využívání Služeb SSG pro obchodní účely bez našeho výslovného písemného souhlasu nebo poté, co jsme vás požádali, ať Služby SSG přestanete používat

8. UŽIVATELSKÝ OBSAH

8.1. Jsem odpovědný za obsah, který umístím na/do Služeb SSG? (Ano a my můžeme veškerý umístěný obsah použít.)

Kromě Nevyžádaných nápadů odpovídáš za veškerou další komunikaci, uživatelská jména, obrázky, zvuky nebo další materiál a údaje, které vytvoříš, nahraješ, použiješ nebo přeneseš prostřednictvím Služeb SSG („ Tvůj obsah “).

Tvůj obsah bys měl(a) nahrát nebo přenést jen pokud souhlasíš s následujícím:

 1. Okamžikem nahrání nebo přenesení Tvého obsahu nám uděluješ celosvětovou, trvalou, neodvolatelnou, podlicencovatelnou, nevýhradní a bezplatnou licenci užívat, rozmnožovat, distribuovat, přizpůsobovat, měnit, překládat, vytvářet odvozená díla, veřejně představovat, veřejně vystavovat, digitálně představovat, zpřístupňovat veřejnosti, sdělovat veřejnosti, prodávat, nabízet k prodeji a dovážet Tvůj obsah, včetně veškerých autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství, patentů, průmyslových práv a veškerých dalších práv duševního vlastnictví k nim se vztahujících, za účelem poskytování Služeb SSG bez nároku na náhradu;

 2. Vzdáváš se všech osobnostních práv souvisejících s Tvým obsahem, co se týče použití Tvého obsahu, do maximálního rozsahu podle právních předpisů Tvé jurisdikce. Pokud příslušné právní předpisy nepovolují vzdání se osobnostních práv, uděluješ SSG právo k užívání Tvého obsahu a všech jeho prvků s nebo bez Tvého jména či pseudonymu a k jeho úpravě.

 3. Prohlašuješ, zaručuješ a souhlasíš s tím, že nic z Tvého obsahu nebude podléhat ze strany SSG žádné povinnosti, ať již mlčenlivosti, přičitatelnosti či v jiném ohledu a SSG nenese odpovědnost za jakékoliv užití či zveřejnění Tvého obsahu.

 4. Dále prohlašuješ, zaručuješ a souhlasíš s tím, že Tvůj obsah neporušuje práva třetích stran.

9. MONITOROVÁNÍ

9.1. Monitoruje mě Soul Story Gaming během užívání Služeb SSG? (Ano. Pro více informací si prosím přečti Oznámení o ochraně soukromí.)

Užívání Služeb SSG jsme oprávněni aktivně monitorovat (ale nejsme povinni). Činíme tak z mnoha různých důvodů, včetně prevence před podváděním a hackováním, omezení nežádoucího chování hráčů a zlepšování Služeb SSG. Přečti si prosím naše Oznámení o ochraně soukromí kvůli důležitým podrobnostem o tom, jak informace v souvislosti s užíváním Služeb SSG získáváme a zpracováváme.

10. AKTUALIZACE A ZMĚNY

10.1. Mohou se tyto Podmínky v budoucnu měnit? (Ano.)

Můžeme (a pravděpodobně budeme) v budoucnu vytvářet aktualizované verze těchto Podmínek v souvislosti s vývojem Služeb SSG a platného práva. Až se tak stane, budeme Tě informovat o novém ujednání nahrazujícím tyto Podmínky. Dostaneš příležitost prostudovat novou dohodu, kterou předložíme a rozhodnout se, zda s aktualizovanými podmínkami souhlasíš. Pokud přijmeš novou dohodu, Služby SSG budeš moci nadále využívat. Pokud novou dohodu nepřijmeš, Služby SSG nadále nebudeš moci používat.

10.2. Zůstanou Služby SSG stejné? (Ne. Budou se vyvíjet.)

Souhlasíš s tím, že za účelem neustálého zlepšování Služeb SSG, snahy vyvíjet naše hry, modifikace a udržovat Služby SSG bezpečné, zábavné a zabezpečené, jsme oprávněni měnit, aktualizovat, pozastavit, „nerfovat“ či omezit tvůj přístup k jakýmkoliv prvkům nebo částem Služeb SSG, včetně Virtuálního zboží (např. můžeme změnit některé funkce Virtuálního zboží z regulatorních nebo právních důvodů nebo za účelem zlepšení zážitku ze hry), a můžeme požadovat stažení a instalaci aktualizací jakéhokoliv softwaru požadovaného k podpoře Služeb SSG, a to kdykoliv, bez oznámení a jakékoliv odpovědnosti. Dále rozumíš a souhlasíš s tím, že takové změny či aktualizace Služeb SSG mohou upravit systém nutných požadavků pro hraní našich modifikací a her a v takovém případě odpovídáš ty, nikoliv Soul Story Gaming, za pořízení dalšího nezbytného softwaru nebo hardwaru za účelem přístupu k našim hrám a jejich hraní.

11. DISKUZE A ODKAZY

11.1. Mohu využívat diskuzi? (S platným účtem a dospělým chováním ano.)

Pokud máš platný aktivní účet, můžeš využívat diskuzi na našich webových stránkách nebo aplikacích („ Forum “) za předpokladu, že budeš dodržovat Uživatelská pravidla a všechna další uveřejněná pravidla. Pokud máme za to, že jsi porušil(a) Uživatelská pravidla, můžeme Ti přístup k Foru kdykoliv znemožnit. Pokud máš za to, že jsme učinili chybu, kontaktuj nás se všemi podrobnostmi, a my Tvůj případ přezkoumáme. Tvůj účet může po dobu přezkoumání zůstat pozastaven. Forum využíváš na vlastní riziko. Vyhrazujeme si právo, ale nemáme povinnost, dohlížet na Forum a monitorovat ho. Za obsah na Foru neodpovídáme. S výjimkou případů naší hrubé nedbalosti nebo úmyslného zavinění nijak neodpovídáme za škodu, která Ti může být využíváním Fora způsobena.

11.2. A co odkazy ve Službách SSG? Jsou bezpečné? (Stejně jako v případě Bardových magických cest, i zde můžeš najít něco nebezpečného, co na Tebe čeká na druhé straně. Postupuj opatrně…)

Služby SSG mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které provozují třetí strany. Znovu zdůrazňujeme, že my tyto webové stránky nevlastníme ani neprovozujeme. Takové odkazy Ti poskytujeme pro tvé pohodlí, případně tyto odkazy mohou sdílet ostatní uživatelé jako uživatelský obsah. Tyto odkazy a jim odpovídající externí webové stránky používáš na vlastní riziko. Nekontrolujeme odkazované stránky a neodpovídáme za obsah na nich dostupný. Z takových odkazů nevyplývá náš souhlas s informacemi či materiálem na nich a odmítáme veškerou odpovědnost v souvislosti s Tvým přístupem k těmto stránkám a jejich užitím.

12. OZNÁMENÍ A POSTUP V PŘÍPADĚ NÁROKU VYPLÝVAJÍCÍHO Z PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

12.1. Co mám dělat v případě, že někdo porušuje mé autorským právem chráněné dílo na Službách SSG? (Zašli nám oznámení o porušení autorských práv s žádostí o odstranění obsahu.)

Soul Story Gaming dodržuje autorské právo a od uživatelů očekává to samé. Součástí našich zásad je za odpovídajících podmínek zrušení účtů uživatelů, kteří porušili, nebo existuje důvodné podezření, že porušili, práva držitelů autorských práv. Soul Story Gaming bude neprodleně reagovat na oznámení ohledně porušování autorských práv, ke kterým dochází na webové stránce Soul Story Gaming nebo další online síti přístupné prostřednictvím mobilního zařízení nebo dalšího typu zařízení („ Stránky “), které budou nahlášeny Pověřenému zástupci Soul Story Gaming v oblasti autorského práva podle příkladu oznámení níže.

Pokud jsi nositelem autorských práv, jsi oprávněn(a) jednat jménem nositele autorských práv nebo jsi oprávněn(a) jednat na základě výhradního práva v souladu s autorským právem, oznam tvrzené porušení autorského práva, ke kterému dochází na Stránkách nebo jejich prostřednictvím, a to podáním oznámení obsahujícím všechny následující náležitosti:

 1. Identifikuj obsah chráněný autorským právem, u kterého tvrdíš, že byla porušena autorská práva, nebo – pokud toto oznámení zahrnuje více částí obsahu chráněných autorským právem – připoj seznam obsahu chráněného autorským právem, u kterého tvrdíš, že bylo porušeno autorské právo.

 2. Identifikuj materiál, o kterém tvrdíš, že porušuje autorské právo (nebo který je předmětem činnosti porušující autorské právo), a který má být odstraněn nebo ke kterému má být zrušen přístup. Rovněž poskytni informace dostačující k nalezení tohoto materiálu, a to alespoň včetně, pokud je to možné, adresy URL odkazu zobrazeného na Stránce (Stránkách), kde se tento materiál nachází.

 3. Sděl svou korespondenční adresu, telefonní číslo a, pokud je to možné, e-mailovou adresu.

 4. V hlavní částí oznámení uveď obě následující prohlášení:

 • „Tímto prohlašuji, že jsem v dobré víře, že rozporované použití materiálu chráněného autorským právem není dovolené nositelem autorských práv či jeho zástupcem nebo ze zákona (např. jako dovolené užití).“
 • „Tímto prohlašuji, že informace v tomto oznámení jsou přesné a že [, pod sankcí křivé výpovědi,]* jsem nositelem autorských práv, nebo jsem oprávněn jednat jménem nositele autorských práv či na základě výhradního práva v souladu s autorským právem, které je údajně porušováno.“

Toto oznámení („ Oznámení “) doruč spolu se všemi vyplněnými částmi Zástupci Soul Story Gaming v oblasti autorského práva na adresu subjektu Soul Story Gaming - Jan Krasický, Podlesí II 5609, Zlín 760 05. Oznámení označ „K rukám Zástupce v oblasti autorského práva“ (nikoliv „K rukám právního oddělení“), aby se dostalo co nejrychleji ke správné osobě. Nebo můžeš oznámení zaslat e-mailem na: info@soulstory.cz. Tato e-mailová adresa je určena výhradně k příjmu oznámení o porušení autorských práv s žádostí o odstranění obsahu, nikoliv pro obecné dotazy nebo požadavky adresované Soul Story Gaming.

Vezmi prosím na vědomí, že tato Oznámení jsou právními oznámeními a že Soul Story Gaming může poskytnout kopie takových oznámení účastníkům sporu nebo třetím stranám na základě svého uvážení, popřípadě v souladu se zákonem. Po přijetí takového Oznámení učiní Soul Story Gaming patřičné kroky, které považuje za vhodné na základě svého uvážení, a to včetně odebrání rozporných materiálů ze Stránek.

13. VYLOUČENÍ ZÁRUKY

13.1. Poskytuje Soul Story Gaming za Služby SSG nějaké záruky? (Ne!)

Neseš veškerou odpovědnost za instalaci, užívání a výsledky dosažené Službami SSG (bez ohledu na to, kde se nacházíš).

14. NÁHRADA ŠKODY

14.1. V případě, že někdo žaluje SSG na základě mého užití či zneužití Služeb SSG, musím SSG platit výdaje za právní služby? (Ano.)

V rozsahu povoleném právními předpisy, s výjimkou případů naší hrubé nedbalosti nebo úmyslného zavinění, tímto souhlasíš s poskytnutím náhrady škody a zbavením odpovědnosti Soul Story Gaming a jeho týmu, co se týče veškerých nároků, právních sporů, nároků na náhradu škody, ztrát, odpovědnosti a závazků, které přímo či nepřímo vzniknou či vyplynou z tvého zneužití Služeb SSG, jakýmkoliv tvým porušením ustanovení těchto Podmínek (například pokud na Službách SSG použiješ hacky, cheaty nebo boty nebo pokud porušíš naše práva k duševnímu vlastnictví) nebo jiného porušení způsobeného třetí straně. Soul Story Gaming si vyhrazuje právo na vlastní náklady a na základě vlastního uvážení, převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoliv záležitostí, která by mohla být předmětem náhrady škody, a v takovém případě se zavazuješ ke spolupráci s Soul Story Gaming při uplatnění dostupné obrany.

Pokud například použiješ Služby SSG pro obchodní činnosti (což nesmíš) a my budeme žalováni, protože jsi udělal něco v rozporu s těmito Podmínkami, budeš povinen nás bránit u soudu a nahradit nám veškeré námi vynaložené náklady.

15. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

15.1. Existuje podle těchto Podmínek omezení případné odpovědnosti SSG? (Ano.)

V rozsahu povoleném právními předpisy je naše celková odpovědnost vůči Tobě (ať už za porušení této smlouvy, z nedbalosti nebo z jakéhokoliv dalšího důvodu) za jakoukoliv ztrátu, škodu nebo újmu utrpěnou ve spojitosti se stažením, používáním nebo přístupem ke Službám SSG omezena na celkové částky, které jsi Soul Story Gaming zaplatil(a) v průběhu šesti (6) měsíců bezprostředně předcházejících okamžiku vzniku důvodu žaloby.

Služby SSG jsou přístupné pouze k domácímu a soukromému použití. Neodpovídáme za obchodní ztráty (jako například za ušlý zisk, podnikatelské ztráty, přerušení provozu, ztrátu dobré pověsti nebo ztrátu obchodních příležitostí). Dále neodpovídáme za škody vzniklé jako následek nedodržení povinnosti zachovat minimální systémové požadavky. Dále neodpovídáme za: (i) jakoukoliv újmu, která byla v okamžiku Tvého přijetí těchto Podmínek nepředvídatelná; nebo (ii) jakoukoliv újmu, o které obě strany věděly, že může nastat výhradně kvůli Tvým zvláštním okolnostem existujícím v okamžiku Tvého přijetí těchto Podmínek (včetně všech nepřímých škod).

Navzdory veškerým ustanovením těchto Podmínek NIJAK NEVYLUČUJEME ANI NELIMITUJEME NAŠI ODPOVEDNOST PRO PŘÍPAD NEZÁKONNÉHO JEDNÁNÍ včetně naší odpovědnosti za: (i) smrt nebo zranění osoby následkem naší nedbalosti; (ii) podvod či podvodnou dezinterpretaci; (iii) úmyslné nebo hrubě nedbalé chování; (iv) škody plynoucí z nedbalého porušení závazku, který je nezbytný k výkonu smlouvy Soul Story Gaming („Hlavní povinnosti“) v rozsahu obvyklém a předvídatelném; (v) jakoukoliv záruku poskytnutou naší stranou; nebo (vi) jakoukoliv odpovědnost podle platných právních předpisů o odpovědnosti za výrobky dle dané jurisdikce.

16. ROZHODNÉ PRÁVO

16.1. Jaké právo se u těchto Podmínek použije v případě, že mezi námi vznikne spor? (To záleží na tom, kde žiješ a který subjekt Soul Story Gaming Ti poskytuje Služby SSG.)

Přečti si prosím informace níže k určení právních předpisů vztahujících se k Tvému využívání Služeb SSG. Bez ohledu na tuto volbu práva můžeš mít kromě práv stanovených těmito Podmínkami další práva nebo nároky podle platných místních zákonů. Tyto Podmínky nemají na tato práva žádný vliv a nijak je neomezují.

Tyto Podmínky a jakékoliv jednání vycházející z těchto Podmínek nebo ve spojitosti s nimi se řídí a bude vykládáno podle právních předpisů České Republiky, a to bez přihlédnutí k principům rozhodného práva.

17. ŘEŠENÍ SPORŮ

Odstavec A: Obecné řešení sporů (bez ohledu na to, kde žiješ)

17.1. Pokud budeme mít spor, můžeme si to místo toho rozdat 1 na 1? (Ne, nejdříve bychom měli vyjednávat.)

Spory mohou být pro obě strany finančně i časově náročné. Ve snaze o urychlení řešení a minimalizaci nákladů jakéhokoliv sporu či nároku souvisejícího s těmito Podmínkami („ Nárok “), se Ty a Soul Story Gaming shodujete na tom, že se nejdříve pokusíte o neformální vyjednávání po dobu alespoň třiceti (30) dnů.

17.3. Jak vyjednávání začíná? (Jedna strana pošle druhé straně psané oznámení popisující situaci a požadovanou nápravu.)

Soul Story Gaming zašle oznámení na Discord účet uvedený u vašeho účtu. Pokud u Soul Story Gaming účet nemáš, zašle oznámení na e-mailovou adresu, ze které jsi nám o Nároku napsal(a). Oznámení musíš odeslat subjektu Soul Story Gaming. Měj prosím na paměti, že tento neformální postup řešení sporů nepozastaví zákonné promlčecí lhůty vztahující se k uplatnění Nároku.

17.4. Jaké nároky mohou být předmětem vyjednávání? (Záleží na typu sporu.)

V nejvyšším možném rozsahu umožněném platnými právními předpisy a bez omezení Tvých zákonných práv k uplatnění nároku v soudním řízení se Ty a Soul Story Gaming shodujete na tom, že následující Nároky nejsou předmětem výše uvedených ustanovení týkajících se vyjednávání: (i) jakékoliv Nároky s cílem vymoci, či ochránit nebo týkající se platnosti jakýchkoliv práv z duševního vlastnictví Tvého nebo Soul Story Gaming; (ii) jakýkoliv Nárok související s nebo vznikající z údajné krádeže, pirátství, zásahu do soukromí či neoprávněného užití; a (iii) jakýkoliv Nárok na náhradu škody (jako například soudní příkaz). Navíc může každá ze stran podat u soudu individuální žalobu o drobných nárocích ve věci Nároků, které jsou v rámci rozsahu soudní pravomoci takových soudů, namísto vedení sporu.

17.5. Mohu podat hromadnou žalobu? (Ne. Omlouváme se za další právnické výkřiky, ale tohle je velmi důležité.)

Společně s Soul Story Gaming souhlasíš s tím, že každá strana je oprávněna proti druhé straně vznést nárok pouze jednotlivě, a ne jako žalobce nebo člen hromadné žalující strany v cílené nebo reprezentativní žalobě nebo řízení. Ledaže se s Soul Story Gaming dohodnete jinak, nemůže rozhodce konsolidovat nebo se přidat k více než jednomu nároku osoby nebo strany a nemůže předsedat jakékoliv formě konsolidovaného, reprezentativního nebo hromadného řízení. Rozhodce je také oprávněn rozhodnout o nápravě (včetně peněžní a soudního zákazu) jen ve prospěch jednotlivé strany usilující o nápravu a pouze v rozsahu nezbytném k poskytnutí nápravy vyžadované jednotlivým nárokem (nároky) této strany.

17.6. Mám nějaké další možnosti řešení sporů?

Také můžeš tento spor odkázat na Platformu Řešení sporů online Evropské komise (viz ec.europa.eu/consumers/odr).

Do jednoho roku od podání stížnosti naší straně se můžeš spor s Soul Story Gaming pokusit vyřešit také prostřednictvím mediace. Tento postup nijak neomezuje Tvé zákonné právo zahájit soudní řízení.

18. DALŠÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO SLUŽBY SSG

18.1. Všeobecné podmínky

K Službám SSG můžeš přistupovat z určitých obchodů a platforem třetích stran (autorizovaný poskytovatel obchodu, herního systému, konzole nebo platformy třetí strany, společně jako „ Platforma třetí strany “), které zpřístupníme za předpokladu, že souhlasíš s následujícím:

 • Tyto Podmínky jsou dohodou mezi námi a Tebou, a nikoliv mezi Tebou a Platformou třetí strany. Co se týče Soul Story Gaming a Platformy třetí strany, za jakékoliv Služby SSG odpovídá entita Soul Story Gaming.

 • Platforma třetí strany není povinna poskytovat údržbu ani podpůrné služby k Službám SSG.

 • Platforma třetí strany neodpovídá za vznesení jakýchkoliv nároků, které máš v souvislosti se Službami SSG nebo v souvislosti s držením a užíváním Služeb SSG.

 • Pokud třetí strana tvrdí, že jakákoliv Služba SSG porušuje práva k duševnímu vlastnictví jiné strany, jakožto mezi Platformou třetí strany a Soul Story Gaming, Platforma třetí strany neodpovídá za prošetření, obranu, urovnání a odmítnutí jakéhokoliv takového nároku.

 • Při přístupu k Platformě třetí strany a při jejím používání jsi povinen také jednat v souladu se všemi platnými podmínkami služby a licencemi třetí strany, včetně jakýchkoliv dodatečných podmínek platných při stahování, streamování, přístupu nebo používání jakékoliv hry SSG, Virtuálního obsahu nebo dalších Služeb SSG.

19. PRÁVNÍ SUBJEKT SOUL STORY GAMING

Jan Krasický
Podlesí II 5609, Zlín 760 05, Česká Republika
IČ: 07946210
neplátce DPH
zapsané v živnostenském rejstříku vedeném ve ŽÚ Zlín
email: info@soulstory.cz

20. OSTATNÍ

20.1. Co mám dělat, pokud mám dotazy ohledně Služeb SSG? (Můžeš nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo Discordu.)

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se Služeb SSG nebo chceš-li nás kontaktovat z kteréhokoliv jiného důvodu, kontaktuj prosím podporu Soul Story Gaming na e-mailové adrese info@soulstory.cz.

20.2. Může tyto Podmínky postoupit kterákoliv strana? (Ne. Jen my.)

Soul Story Gaming může svá práva podle těchto Podmínek postoupit jako celek nebo její část jakékoliv osobě nebo subjektu, kdykoliv, s Tvým souhlasem i bez něj. Ty svá práva podle těchto Podmínek nesmíš postoupit bez předchozího písemného souhlasu uděleného Soul Story Gaming a jakékoliv neoprávněné postoupení je od počátku neplatné.

20.3. Je toto naše úplná dohoda? (Ano, včetně všech dalších důležitých zásad uvedených výše.)

Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi Tebou a Soul Story Gaming týkající se Služeb SSG a nahrazují veškeré předcházející či současné dohody mezi Tebou a Soul Story Gaming. Tyto Podmínky existují souběžně s a nenahrazují žádná pravidla Soul Story Gaming, na které je odkazováno v těchto Podmínkách. Ty i Soul Story Gaming souhlasíte s tím, že nemáte žádná nápravná opatření týkající se podmínek, zastoupení, záruk nebo obdobných záležitostí, které nejsou výslovně stanoveny v těchto Podmínkách, a nespoléháte na ně.

20.4. Co se stane v případě zásahu vyšší moci do Hry? (Soul Story Gaming nenese odpovědnost.)

Soul Story Gaming neodpovídá za prodlení či selhání při plnění, včetně jakéhokoliv selhání při plnění podle těchto Podmínek z důvodu nepředvídatelných okolností nebo zapříčiněných situacemi, které jsou mimo kontrolu Soul Story Gaming jako například: (a) hackování, kybernetické útoky, poškození/ztráta dat (za předpokladu, že jsme učinili přiměřené kroky, které by podnikly podobné společnosti k prevenci před takovou událostí); nebo (b) vyšší moc, válka, terorismus, bombové hrozby, nepokoje, embarga, jednání civilních nebo vojenských úřadů, požáry, záplavy, nehody, stávky, nedostatek přepravních kapacit, paliva, energie, pracovních sil či materiálů.

20.5. Znamenají tyto Podmínky, že jsme partneři? (Z právního hlediska ne.)

Souhlasíš s tím, že na základě těchto Podmínek nebo v důsledku užívání Služeb SSG mezi Tebou a Soul Story Gaming nevzniká a neexistuje žádný společný podnik, partnerství, zaměstnanecký poměr nebo agenturní poměr.

20.6. Pokud poruším tyto Podmínky a Soul Story Gaming dlouhou dobu nepodnikne žádné kroky, znamená to, že mi to prošlo? (Ne. Vyhrazujeme si všechna naše práva.)

Nečinnost Soul Story Gaming při vynucování jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek nemůže být v žádném případě vykládáno jako současné ani budoucí vzdání se takového ustanovení, ani nemůže mít žádným způsobem vliv na právo kterékoliv ze stran k vynucení každého takového jednotlivého ustanovení. Jakékoliv vzdání se některého z ustanovení, podmínky nebo požadavku ze strany Soul Story Gaming obsažených v těchto Podmínkách nezakládá vzdání se žádné budoucí povinnosti k dodržování takových ustanovení, podmínek či požadavků.

20.7. Jaké prostředky nápravy má Soul Story Gaming k dispozici, pokud tyto Podmínky poruším?

Souhlasíš s tím, že Soul Story Gaming by utrpěla nenapravitelnou škodu, pokud by náprava porušení některých ustanovení těchto Podmínek nebyla konkrétně vymáhána a že náhrada škody by pro Soul Story Gaming nepředstavovala odpovídající odškodnění. Můžeme se dovolat tohoto Článku a požádat soud o soudní příkaz nebo konkrétní výkon.

20.8. Pokud potřebuji Soul Story Gaming zaslat právní oznámení, kam ho mám zaslat? (Doufáme, že nám právní oznámení nikdy nebudeš muset zasílat, ale kdyby přeci jen…)

S výjimkou případů, kdy je v těchto Podmínkách výslovně stanoveno jinak, veškerá Tebou učiněná nebo požadovaná oznámení dle těchto Podmínek musí být vyhotovena písemně a adresována subjektu Soul Story Gaming.

20.9. Pokud se část těchto Podmínek ukáže jako neplatná, co se stane se zbytkem?

S výjimkou případů, kdy je v těchto Podmínkách stanoveno jinak, pokud je jakékoliv ustanovení těchto Podmínek prohlášeno za neplatné či nevymahatelné, a to z jakéhokoliv důvodu, takové ustanovení se považuje za oddělené od těchto Podmínek a zbytek těchto Podmínek zůstává platným a vymahatelným.

20.12. Když v těchto Podmínkách použijeme výraz „včetně“, znamená to omezení? (Ne.)

Kdykoliv v těchto Podmínkách použijeme výraz „včetně“, máme na mysli „včetně bez omezení.“

TÍMTO BEREŠ NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍŠ S TÍM, ŽE SIS PŘEČETL(A) TYTO PODMÍNKY A ROZUMÍŠ JIM, A ZAHÁJENÍM VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB SSG SOUHLASÍŠ S TÍM, ŽE BUDEŠ VÁZÁN(A) PODMÍNKAMI A USTANOVENÍMI V TĚCHTO PODMÍNKÁCH.